· شرکت خدمات انرژی (ESCO: Energy Services Company)شرکتی است که در کلیه بخشهای مصرف­کننده انرژی، طرحهای مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را ممیزی، طراحی، تأمین مالی و اجرا میکند. این شرکت با تضمین رسیدن به سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام ریسک پروژه را به عهده میگیرد و سهم خود را از محل صرفه­جویی انرژی در قالب قرارداد عملکردی برداشت می­کند. شرکتها‏‏ی خدمات انرژی همانند وسیله­ی مهمی هستند که کارایی انرژی را در دنیا به­ خصوص در کشور‏‏ها‏‏یی که تجارت تاسیسات برقی، مسئله­ی خصوصی­سازی و بازار رقابت را تجربه می‏کنند و در زیر بخش‏‏‏ها‏‏یی که خصوصی­سازی و آزادسازی مرسوم است (مانند تولید حرارت در کشور‏‏ها‏‏ی اروپای مرکزی و اروپای شرقی) توسعه می‏دهند. مراحل اصلی در فرایند اجرای پروژه‌‏‏ها‏‏ی شرکت‌‏‏ها‏‏ی خدمات انرژی عبارتند از: ممیزی انرژی با هدف سرمایه‌گذاری، تعیین روش‌‏‏ها‏‏ی امکان‌پذیر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تعریف پروژه، تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینه‌سازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات و استاندارد‏‏ها، تهیه تجهیزات و نصب آن‏‏ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد، اندازه‌گیری میزان صرفه‌جویی بطور پیوسته، تأمین منابع مالی. به بیان ساده تر شرکت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) شرکت‌هايي هستند که پروژه‌هايي را به منظور افزايش بهره‌وري انرژي و کاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري (براي تسهيلات حدود 7 تا 10 سال) تعريف کرده و ريسک اجرايي و فني پروژه‌ها را قبول مي‌کنند. دیگر مطالب مرتبط با شرکتهای خدمات انرژی شامل موارد زیر هستند:

· انواع ESCOها

· خدماتESCOها

· انواع مختلف قراردادهاي يک ESCO

· نرخ بازگشت سرمايه يا مدت زمان بازگشت هزينه ها(SPP):

· وضعيت ESCO در ژاپن و آسيا

· بازار كار صنعت ESCO

· نحوه تامين منابع مالي

· محاسن و معايب ESCO ها از ديدگاه مشتريان {3}.

· موانع کار ESCO ها

» ادامه مطلب

طراحی و پشتیبانیPPA