حمایت

[ دانلود فایل با فرمت PDF ]

حمایت نوع اول / هشت میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· درج نام و شعار حامی در ابعاد 10 در 43 سانتیمتر در قسمت پایین تمامی پوسترها (بدون ذکر تلفن و سایت)

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص يك غرفه 12 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.

· اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاري از 30 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

· قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان

حمایت نوع دوم / شش میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص يك غرفه 9 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.

· اختصاص نیم ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.

· دعوت افتخاري از 25 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع سوم / پنج میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· اختصاص يك غرفه 6 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.

· دعوت افتخاري از 20 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش

حمایت نوع چهارم / چهار میلیون تومان

· درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي CD

· قراردادن نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی

· دعوت افتخاري از 15 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.

· تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.


حامیان

» انجمن مهندسی شیمی ایران

» دانشگاه آزاد اسلامی آبادان

» پتروشیمی فجر

» ره آوران فنون پتروشیمی

» ماهنامه نفت و انرژی

طراحی و پشتیبانیPPA