برخی از محورهاي همايش      

به بیانی ساده میتوان گفت هر آنچه به مقوله انرژی (فسیلی و غیر فسیلی / فنی، اقتصادی، سیاسی / ... ) و محیط زیست مربوط میشود را میتوان در زمره محورهای همایش و مقاله قابل پذیرش جهت داوری به حساب آورد.  

1- جايگاه آتي مديريت انرژي در منطقه و کشور

» مطالعه و تحليل آماري تاثير مديريت انرژي بر مصرف انرژي

» روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمانها و نقش آن

» نقش فن آوريهاي نوين و مديريت انرژي

» مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

» نقش سياستهاي مالي و حمايتي دولت در اجراي صحيح مديريت انرژي

» رابطه مديريت انرژي و مميزي انرژي

» تاثير مديريت انرژي بر اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي

» روش هاي مديريت انرژي در سيستم انرژي (توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف انرژي)

» حجم سرمايه‌گذاري لازم جهت استفاده از سيستم مديريت انرژي

» نقش شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) در مديريت انرژي

2- راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و انرژی

» نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي

» راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز

3- برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي درافق 20 ساله

» تركيب بهينه حامل‌هاي انرژي در سبد عرضه و تقاضا

» سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

» راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي

» استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضاي انرژي

» تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

» مديريت انرژي و مسائل زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي انرژي و مسئله تغيير اقليم

» بهترين نمونه‌هاي (Best Practices) اجراي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي در بخشهاي مختلف

4- ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي انرژي در صنايع نفت و انرژی

5- راهكارهاي اجرائي - عملیاتی مديريت مواد و انرژي

» لزوم مديريت مواد و انرژي با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها

طراحی و پشتیبانیPPA