مدیریت انرژی به معنی بکارگیری مناسبترین فناوریها و اقدامات برای کمینه کردن مصرف انرژی، بدون هرگونه اثر منفی زیست محیطی و کاهش کمیت و کیفیت محصول تولیدی. به بیان دیگر الگوی راهی است منسجم برای تحقق بخشیدن بهره وری انرژی بر اساس پتانسیلهای شناسایی شده به منظور کاهش هزینه های تولید به سبب کاهش هزینه انرژی مصرفی با عنایت به عدم نزول کیفیت و کمیت محصول تولیدی و آسیب زیست محیطی. بهره وری که گاه با واژگانی چون بازدهی، کارایی، راندمان و ... از آن یاد میشود، صرفه جویی، برنامه ریزی، بهینه سازی، ممیزی، مهندسی انرژی و ... در قالب مدیریت انرژی جای دارند.

در این بین ممیزی انرژی سعی دارد تمامی جریانات انرژی در یک مجموعه را شناسایی و بین جریانهای ورودی و خروجی انرژی موازنه برقرار سازد. هدف اولیه ممیزی انرژی تعیین راهکارهای فنی کاهش مصرف انرژی در هر واحد از محصول تولیدی و کاستن هزینه های عملیاتی مرتبط با مصرف انرژی میباشد. در واقع از دید فنی به جریان انرژی نگاه شده و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلا ح مصرف انرژی در نقاط اتلاف را ارئه میدهد. از سوی دیگر، مهندسی انرژی عبارت است از مجموعه فعالیتهای تخصصی مشتمل بر محاسبه، برآورد و اجرا که به منظور یکپارچه سازی اهداف کلان یا خرد انرژتیک سازمان با کاربردهای اصلی تعیین شده، انجام میشوند. در مهندسی انرژی کاربرد ابزارهای ویژه نظیر شبیه سازی، مدل سازی، بهینه سازی و اجرای پایلوت به کار گرفته میشوند. به ساده ترین بیان، مدیریت انرژی روشی است برای استفاده منطقی از انرژی. از دیگر موارد قابل بحث میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

· تعريف و اهداف مديريت انرژي

· مميزي انرژي: انواع و روش آن

· انواع مميزي انرژي

· راهنمای هدايت مميزي انرژي در يك نگاه

· موانع موجود در انجام ممیزی انرژی در صنایع

· اجراي طرح­هاي مميزي انرژي در بخش صنعت جهت شناسائي پتانسيل­هاي صرفه جوئي انرژي

· شدت انرژی در صنایع

» ادامه مطلب

طراحی و پشتیبانیPPA