زمان همایش: 26 بهمن 1396

پایان دریافت مقالات   :  20 دی 1396    

 اعلام جواب داوری  : 27 دی 1396

پایان ثبت نام برای ارائه دهندگان مقاله: 1 بهمن 1396

درصورتیکه از غنای علمی  بالای مقاله خود اطمینان دارید، به ارسال آن اقدام فرمایید. جهت تایید نهایی ثبتنام الزامی است. لطفا در صورتیکه قصد ثبتنام و پرداخت هزینه ندارید، از ارسال مقاله خودداری فرمایید.

طراحی و پشتیبانیPPA